پرسیدم چطور بهتر زندگی کنم؟

 با کمی مکث جواب داد: گذشته‌ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر؛

با اعتماد زمان حالت را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو؛

ایمانت را نگهدار و ترس را به گوشه ای انداز؛ شک‌هایت را باور نکن و هیچگاه به باورهایت شک نکن...

زندگی شگفت انگیز است، در صورتی که بدانی چطور زندگی کنی...