یاد همه پدران رفته از میان ما سبز

دلشان پر ز خنده

روانشان شاد

سبز باشید بزرگان زندگی ما